Integritetspolicy

POLICY

Behandling av personuppgifter

Denna policy ska tillämpas i situationer där Åre Business Forum (Åre Kapitalmarknadsdagar Service AB) hanterar personuppgifter. Vänligen observera att denna personuppgiftspolicy är under omarbetning för att anpassas efter den nya Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

Syfte

Åre Business Forum värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Ålder
• Födelsedatum
• Kön
• Titel
• Användarnamn
• Fotografier
• Bankrelaterade uppgifter
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
• Cookies

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Åre Business Forum, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Åre Business Forum har som policy att inte begära känslig information, vilket innebär uppgifter om kriminell bakgrund, ras eller etniskt ursprung, fysisk eller psykisk hälsa, om det inte finns rättsliga grunder för detta exempelvis vid anställningen eller rekrytering. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Åre Business Forum strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Åre Business Forum är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Åre Business Forum att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Åre Business Forum strävar efter att minimera tiden vi sparar din data. Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot bokföring, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Avyttring.

Åre Business Forum kan komma att dela din information till tredje parter:

• För det fall att Åre Business Forum säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Åre Business Forum komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
• Om Åre Business Forum eller en väsentlig del av Åre Business Forum tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Åre Business Forum kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

Åre Business Forum medarbetare har fått utbildning i hantering av personuppgifter och en genomgång av policyn. Samtliga medarbetare är själva skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.

Ansvar

Åre Business Forum är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@arebusinessforum.se.